Forretningsbetingelser

1. Generelt

Nedenstående betingelser gælder for alle tilbud, leverancer og ordrer, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale.

Eventuelle særlige betingelser på købers ordreformular vil ikke blive accepteret, for så vidt som de er i strid med vores betingelser, medmindre vi er blevet gjort opmærksomme på sådanne særlige betingelser og vi har accepteret dem skriftligt.

2. Priser:

Alle priser opgives i DKK eksklusiv fragt, emballage, moms, afgifter samt eventuelt ekspeditionsgebyr.

Hvis der er aftalt salg i udenlandsk valuta, forbeholder vi os ret til prisændringer som følge af ændringer i valutakurser i nævnte tidsrum.

Tilbud afgives uden forbindende og med forbehold for mellemsalg.

Vi forbeholder os ret til uden varsel at ændre prislister, tilbud og katalogmateriale.

3. Ordrer:

Købet er endeligt, når vi har bekræftet ordren enten ved at fremsende ordrebekræftelse eller faktura.

Vi forbeholder os ret til at ændre en afgiven ordrebekræftelse, hvis der indtræffer kursændringer eller prisændringer fra leverandører, ligesom der tages forbehold for evt. opnåelse af importtilladelser. Dette gælder også løbende leverancer med hensyn til den del af leverancen, som på tidspunktet for en eventuel regulering endnu ikke er leveret.

Opgivne mål og andre tekniske specifikationer i tilbud og katalogmateriale er af vejledende karakter, og

K.J. Elektro A/S påtager sig intet ansvar for fejl i dette materiale.

4. Leveringsbetingelser:

Levering sker fra vor adresse i Nykøbing Falster.

Forsendelse sker på købers regning og risiko.

Hvis ikke køberen har givet klare instruktioner, bestemmer vi forsendelses- eller transportmåden uden

noget ansvar med hensyn til, om dette skulle være den billigste og den hurtigste måde.

5. Leveringstid:

K.J. Elektro A/S er uden ansvar for forsinkelser eller forhindringer, som skyldes force majeure, arbejdskonflikter eller andre forhold, der unddrager sig selskabets indflydelse og kontrol.

De opgivne leveringstider er skønsmæssigt ansat og overholdes, så vidt det er os muligt, men vi påtager os intet ansvar for følgerne af en evt. forsinkelse, og en sådan giver ikke køber ret til at hæve købet eller til at kræve konventionalbod.

6. Betalingsbetingelser:

Vores betalingsbetingelser er netto kontant ved fakturaens modtagelse, såfremt intet andet er skriftligt aftalt eller angivet i fakturaen. Køber er forpligtet til effektiv betaling og er ikke berettiget til at tilbageholde betaling på grund af eventuelle modkrav, som vi ikke har anerkendt.

Ved betaling ud over den aftalte betalingstermin debiteres morarenter med en rentesats, som ligger 7% over Nationalbankens udlånsrente. Ligeledes beregner vi gebyr for fremsendelse af rykkerskrivelser og inkassomeddelelse.

Såfremt køber ikke overholder de aftalte bestemmelser om købesummens betaling, er vi ikke forpligtiget til yderligere levering.

Køber er ikke berettiget til at modregne i købesummen, med mindre modkravet skriftligt er anerkendt af K.J. Elektro A/S.

Ejendomsretten til det leverede forbliver hos K.J. Elektro A/S, indtil hele fakturabeløbet er indbetalt.

7. Reklamationsret:

Køber skal straks ved modtagelse gennemgå de leverede varer for at sikre sig mangelfri og kontraktmæssig levering. Reklamationer over fejl eller mangler ved varerne skal ske inden 8 dage efter modtagelsen.

Vi hæfter ikke for mundtlig teknisk service eller vejledning.

8. Returvarer:

Varer modtages kun retur efter aftale, og varerne må ikke være forsøgt monteret eller forsøgt repareret af andre end K. J. Elektro A/S. Varen skal sendes os franko i hel og ubeskadiget stand. Specielt fremstillede eller specielt fremskaffede varer tages ikke retur.

9. Produktansvar:

Vi påtager os intet ansvar for produkter eller ydelser leveret af os, medmindre det kan dokumenteres, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af os. K.J. Elektro A/S hæfter dog aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, der ikke er en følge af personskade og tingskade. Såfremt K. J. Elektro A/S måtte blive pålagt ansvar i forbindelse med den brug, køber gør af vore produkter – herunder videresalg – er køber pligtig til at holde K.J. Elektro A/S skadesløs for det ansvar, selskabet måtte blive pålagt, i det omfang, ansvaret går videre end de aftalte grænser. For reparationsarbejde og erstatningsdele gælder ovennævnte bestemmelser tillige om leveringstid og – ansvar.

10. Ekspeditionsgebyr:

Alle ordrer under en værdi af 500,00 kr. eksklusive moms tillægges et ekspeditionsgebyr på 100,00 kr.

11. Særlige betingelser:

I det omfang ovennævnte betingelser ikke er dækkende, henvises der til Nordiske standardbetingelser NLM94, i det dog tvistigheder afgøres efter dansk rets almindelige regler ved retten i Nykøbing Falster.

 20.05.2020